Entertainment

So what do I do to entertain myself?